เงื่อนไขการเป็นสมาชิก | PANG SHOP

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณต้องยอมรับข้อกำหนดในการลงทะเบียนสมาชิกและข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก.

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก
บทที่ 1: บทบัญญัติทั่วไป
บทที่ 2: ข้อตกลงการใช้บริการ
บทที่ 3: ภาระผูกพันของภาคีสมาชิก
บทที่ 4: การใช้บริการ
บทที่ 5: การยกเลิกและข้อ จำกัด การใช้
บทที่ 6: อื่น ๆ

บทที่ 1: บทบัญญัติทั่วไป
บทความ 1 (วัตถุประสงค์)

วัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้คือการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ") จัดทำโดยเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ").

"บทความ 2 (คำจำกัดความ)

ข้อกำหนดที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีดังนี้
1. ผู้ใช้ : ผู้ที่ได้รับบริการจาก บริษัท ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
2. ข้อตกลงการใช้งาน : สัญญาระหว่าง บริษัท และผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้บริการ
3. การสมัครสมาชิก : การกระทำของการทำข้อตกลงการใช้บริการโดยการป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครที่ บริษัท จัดไว้ให้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
4. สมาชิก : ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกโดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์นี้
5. หมายเลขผู้ใช้ (ID) : การรวมกันของตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขที่เลือกโดยผู้ใช้และได้รับการอนุมัติจาก บริษัท สำหรับการระบุสมาชิกและการใช้บริการสมาชิก (สามารถออก ID เดียวเท่านั้นสำหรับหมายเลขทะเบียนผู้อยู่อาศัยเดียว)
6. รหัสผ่าน (PASSWORD) : การรวมกันของตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเลขและอักขระพิเศษที่กำหนดโดยผู้ใช้เพื่อป้องกันข้อมูลของสมาชิก
7. ยกเลิกการใช้งาน : การบ่งชี้ว่า บริษัท หรือสมาชิกจะยกเลิกสัญญาการใช้งานหลังจากใช้บริการ"

"บทความ 3 (ผลประโยชน์ของข้อกำหนดและ การเปลี่ยนแปลง)

หากสมาชิกไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงสมาชิกสามารถร้องขอการถอน (ยกเลิก) การเป็นสมาชิกได้ และหากสมาชิกไม่ได้ใช้งาน 7 วัน หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงสมาชิกจะถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
① จะมีผลบังคับใช้โดยการโพสต์ไว้ในหน้าจอบริการของข้อตกลงนี้หรือโดยแจ้งผ่านทางบอร์ดประกาศหรือวิธีอื่น
② บริษัท อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามที่จำเป็น หากคุณไม่ได้ระบุความตั้งใจที่จะปฏิเสธ 7 วันหลังจากการแจ้งเตือนและยังคงใช้บริการต่อไปจะถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดนี้แล้ว
③ หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ผู้ใช้สามารถหยุดใช้บริการและยกเลิกการลงทะเบียนสมาชิกของตนได้ หากคุณยังคงใช้งานต่อไปคุณจะถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลเช่นเดียวกับย่อหน้าก่อนหน้า"

บทความ 4 (ข้อบังคับ)

รายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คือพระราชบัญญัติการสื่อสารโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 ข้อตกลงการใช้บริการ
บทความ 5 (การจัดตั้งข้อตกลงผู้ใช้)

สัญญาการใช้งานนั้นจัดทำขึ้นโดย บริษัท ยอมรับการสมัครของผู้ใช้เพื่อการใช้งาน และการยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้

บทความ 6 (การสมัครเพื่อการใช้งาน)

แอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานสามารถทำได้โดยการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ผู้ใช้ร้องขอบนหน้าจอข้อมูลสมาชิกของบริการ

บทความ 7 (การอนุมัติข้อมูลสำหรับการใช้งาน)

① สมาชิกจะต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดบนหน้าลงทะเบียน หากคุณสมัครเพื่อใช้งานเราจะยอมรับใบสมัครของคุณเพื่อใช้บริการเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
② หากคุณอยู่ภายใต้รายการใดๆต่อไปนี้ คุณจะไม่สามารถรับสมัครการใช้งานได้
1. เมื่อคุณไม่ได้สมัครภายใต้ชื่อจริงของคุณ
2. เมื่อสมัครโดยใช้ชื่อของบุคคลอื่น
3. เมื่อข้อมูลที่คุณลงทะเบียนใช้งานเป็นเท็จ
4. เมื่อสมัครเพื่อจุดประสงค์ในการขัดขวางต่อสังคมหรือศีลธรรม
5. เมื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้งานที่ บริษัท ตั้งค่าไว้ไม่เพียงพอ

บทความ 8 (การเปลี่ยนแปลงนโยบาย)

สมาชิกจะต้องแก้ไขเมื่อข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

บทที่ 3 ข้อผูกพันของภาคีคู่สัญญา
บทความที่ 9 (ข้อผูกพันของ บริษัท)

บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่รับทราบถึงการให้บริการแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว

บทความ 10 (ข้อควรปฏิบัติของสมาชิก)

① เมื่อใช้บริการสมาชิกห้ามทำสิ่งต่อไปนี้
1. การใช้ ID สมาชิกคนอื่นในทางที่ผิด
2. คัดลอกเผยแพร่หรือให้ข้อมูลที่ได้รับจากบริการไปยังบุคคลที่สาม
3. การละเมิดสิทธิอื่นๆ เช่นลิขสิทธิ์ของ บริษัท และลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
4. การกระจายเนื้อหาที่ละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
5. การกระทำที่ถูกตัดสินอย่างเป็นกลางว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
6. การกระทำที่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
② สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมการขายโดยผ่านใช้บริการนี้ แหละ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อผลกิจกรรมทางธุรกิจ
③ สมาชิกไม่สามารถถ่ายโอนหรือบริจาคสิทธิ์การใช้บริการหรือสถานะสัญญาการใช้อื่นๆให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้

บทที่ 4 การใช้บริการ
บทความ 11 (ข้อควรปฏิบัติของสมาชิก)

① สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษา E-Mail , กระดานบอร์ด , และข้อมูลการลงทะเบียนของตัวเองตามที่ต้องการ
② สมาชิกไม่สามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ บริษัท จัดทำขึ้นเอง
③ สมาชิกจะต้องไม่ลงทะเบียนเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการละเมิดสิทธิอื่น ๆ เช่นลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของ บริษัท หากมีการโพสต์เนื้อหาดังกล่าวสมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา
มาตรา 12 (การจัดการและการลบโพสต์)

เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพสมาชิกสามารถจำกัดพื้นที่หน่วยความจำ , ขนาดข้อความ , วันที่เก็บข้อมูล ฯลฯ ได้ หากเนื้อหาที่จะลงทะเบียนอยู่ในรายการใดๆ ต่อไปนี้สามารถลบได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1. กรณีที่มีเนื้อหาใส่ร้ายสมาชิกคนอื่น บุคคลที่สาม หรือทำลายชื่อเสียงผ่านข้อความ
2. ในกรณีที่มีการละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. หากเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา
4. ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิอื่นๆ เช่นลิขสิทธิ์ของ บริษัท และลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
5. เมื่อสมาชิกโพสต์ภาพอนาจารบนหน้าแรกของ บริษัท หรือกระดานข่าวหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์ลามก
6. หากมีการตัดสินว่าเป็นการละเมิดกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทความ 13 (ลิขสิทธิ์)

ลิขสิทธิ์ของโพสต์เป็นของผู้เผยแพร่เอง สมาชิกไม่สามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากการเผยแพร่ไปใช้บริการในเชิงพาณิชย์ เช่นการดัดแปลง , การนำไปขายต่อ

บทความ 14 (เวลาใช้บริการ)

โดยปกติแล้วจะให้บริการ 24 ชั่วโมงต่อ 1 วัน เว้นแต่จะมีปัญหาพิเศษในธุรกิจหรือเทคโนโลยี

บทความ 15 (ความรับผิดชอบต่อการใช้บริการ)

การแฮ็กการเชื่อมโยงเว็บไซต์ลามกอนาจารการแจกจ่าย S / W เชิงพาณิชย์ที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ ที่ไม่ควรกระทำ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาและการสูญเสียของกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดจากการละเมิดและการดำเนินการทางกฎหมายโดยองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บทความ 16 (การระงับการให้บริการ)

คุณอาจถูกระงับการใช้งานได้ในกรณีต่อไปนี้
1. ในกรณีซ่อมแซมเว็ปไซต์
2. เมื่อผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติหยุดให้บริการ
3. เมื่อจำเป้นต้องตรวจสอบระบบ
4. หากมีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ

บทที่ 5 การยกเลิกสัญญาและข้อจำกัดการใช้งาน
บทความ 17 ( การยกเลิกสัญญาและข้อจำกัดการใช้งาน)

① เมื่อสมาชิกต้องการยกเลิกสัญญาการใช้งาน สมาชิกจะต้องยืนยันการยกเลิกผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง บริษัท จะดำเนินการหลังจากที่ท่านยืนยันตัวตนแล้ว
② หลังจากสมาชิกได้ทำตามชั้นตอนด้านบนแล้ว ทางระบบจะทำการยกเลิกการใช้งาน 30 วันหลังดำเนินการ
1. กรณีลักลอบใช้ ID และ Password ของผู้อื่น
2. กรณีขัดขวางการให้บริการ
3. เมื่อข้อมูลการสมัครเนเท็จ
4. เมื่อผู้ใช้รายเดียวกันทำการลงทะเบียนซ้ำกับ ID อื่น
5. กรณีเผยแพร่เนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
6. กรณีของการกระทำที่สร้างความเสียหายหรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
7. เมื่อส่งข้อมูลจำนวนมากหรือข้อมูลการโฆษณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการแทรกแซงการทำงานที่มั่นคงของระบบ
8. การกระจายโปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เกิดความผิดปกติของข้อมูลและการสื่อสารหรือการทำลายข้อมูล ฯลฯ
9. ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท หรือสมาชิกท่านอื่นและบุคคลที่สาม
10. กรณีที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล / ID / Password ของผู้อื่นอย่างผิดกฎหมาย
11. เมื่อสมาชิกโพสต์เนื้อหาลามกอนาจารบนหน้าโฮมเพจ หรือกระดานข่าว และลิงก์ไปยังเว็บไซต์ลามกอนาจาร
12. และกรณีอื่นๆ หากมีการตัดสินว่าเป็นการละเมิดกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 6 อื่นๆ
บทความ 18

สมาชิกไม่สามารถโอนหรือบริจาคสิทธิ์ในการเข้าใช้งานในระบบให้แก่ผู้อื่น

บทความ 19 (การชดเชยความเสียหาย)

เนื่องจากเป็นการสมัครสามชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นต่อสมาชิก ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทเอง

บทความ 20 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)

① บริษัทได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบหากไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากภัยธรรมชาติสงครามหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่เทียบเท่า
② บริษัทได้รับการยกเว้นความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การบำรุงรักษาการเปลี่ยนการตรวจสอบตามปกติและการก่อสร้างสถานบริการ
③ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่ออุปสรรคใดๆ ในการใช้บริการอันเนื่องมาจากเหตุผลของสมาชิกเอง
④ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากผลกำไรที่สมาชิกคาดหวังจากการใช้บริการหรือข้อมูลที่ได้รับผ่านบริการ
⑤ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ ข้อมูลต่างๆที่สมาชิกเป็นคนโพสต์ว่าจริงหรือเท็จ
บทความ 21 (ศาลที่มีอำนาจ)

บทบัญญัติเพิ่มเติม
(วันที่มีผลบังคับใช้) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลตั้งแต่ OO, OO , OOOO

นโยบายความเป็นส่วนตัว
วัตถุประสงค์ ข้อกำหนด ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
ยืนยันตัวตนของผู้งาน ไอดี , ชื่อ , รหัสผ่าน จนกว่าจะยกเลิกการเป็นสมาชิก
ประกาศเกี่ยวกับการใช้บริการลูกค้า , ระบุการตอบสนองของ CS ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (อีเมล์ , เบอร์โทรศัพท์มือถือ) จนกว่าจะยกเลิกการเป็นสมาชิก